2 فرش و گلیم نرم و زمستاني

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

پاهايتان را فراموش نکنید! فرش و گلیم از عناصري هستند که در سبک چیدمان خانه تأثیر مهمــي دارند و فضا را گرم تر نشــان میدهند. گلیم خــزدار هم براي زمستانيکردندکوراسیونوهممحافظتازپاهايشمادربرابرسرماهنگاميکه رويمبلدرحالمطالعهکردنهستید،راهيمطمئناست. مراکزپیشنهاديجهتخریدمحصوالتمشابه:فروشگاهاکسیر،برندایکیا، برندقالیچهنوژان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.