1کوسنهایزمستاني

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

کوسن از عناصر دکوراتیوي اســت که در زیبایي دکوراسیون نقش بســزایي دارد و انواع روکش آن در بازار موجود اســت. با استفاده از روکش بافتني، پارچههای پشمي یا خزدار به راحتي حس زمســتان را وارد فضاي خانه کنید. این کوســنها بافت نرم و متفاوتي را به چیدمان اضافه و این احســاس را به شما القا میکنندکهاتاقفضایيگرمونرمدارد.تنهاکافیاستیکپلیور بالاستفاده انتخاب کرده و آن را بهاندازه کوسن بریده و بدوزید یا دستبهکار شــوید و طرح دلخواه خود را براي روکش کوسن ببافیدیاازبازارتهیهکنید.

مراکز پیشــنهادي جهت خرید محصوالت مشــابه: فروشگاهاکسیر،فروشگاه ENOEHT،برندکاراجاهوم اینستاگرام:گروهطراحي ِهما،گروه۷DNAMRANOH

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.