تورخانهگردیدریکنگاه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تعدادافرادساکن:3نفر(یکزوج بههمراهدخترچهارسالهشان) شغلصاحبخانه:خانمخانهمعمار وآقابرنامهنویس موقعیت:شهرزیبا،بلوارتعاون متراژفضا:38مترمربع سالساخت:۰۱تا2۱سال نوعملکیت:اجارهای تعداد اتاق خواب:2 خواب تعدادسرویس:۱حمامو۱ دستشویی سبکدکوراسیون:مدرنهمراهبا صنایعدستیایرانی رنگهایغالب:زرشکیوبژ ویژگیبرجستهطراحی:استفاده ازفضاهابهصورتبهینهدرخانه مستاجری طراح:خانمخانه (فهیمهرمضانخانی) مدتزمانطراحیداخلیوخرید وسایل:حدود6ماه (البتهبافاصلهزمانی) نوعاجرا:نوسازی هزینهتقریبیدکوراسیون: ۵۱میلیونتومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.