رنگ و طرح مناسب

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

در زمینه دیوارپوش چــرم طراحیهای متفاوتی صورت گرفته است.تنوعاینمحصولبهحدیرسیدهکهگاهیتشخیصآنها از پنلهای کامپوزیتی و کاغذدیواری مشکل است. دستهای از دیوارپوشهای چرم بــه صورت پنلهای ســهبعدی طراحی میشوند. در بعضی از آنها نگین و سنگهای زیبا کار میشود که سبب شکوه بیشتر این دیوارپوشها میشود. امکان نورپردازی در این پنلها کمک فراوانی به جلــوه و زیبایی آنها میکند. به دلیل اینکه بازتاب نور در چرم خیلی کم است، نورپردازی کمک میکندفضاازیکنواختیدربیایدوبهشکوهیویژهدستیابد.

نحوهاجرا

قطعا برای نصب این دیوارپوش، ماننــد دیگر دیوارپوشها باید زیرسازی مناسبی انجام شود. در صورتی که از دیوارپوشهای چرمی که به صورت رول عرضه میشوند استفاده میکنید، باید گفتکهزیرسازآنفرقیباکاغذدیواریندارد.پسکارنصبرابا خیالی آسوده به نصابها بسپارید. اگر از پنل یا تایلهای چرمی اســتفاده میکنید، باید از نصاب پنلهــای کامپوزیتی کمک بگیرید؛چوناینپنلهابهدیوارپیچورولپالکمیشوند.

مزایایدیوارپوشهایچرم

نصبآسان عایقصوتیوحرارتی طراحیدرابعادواندازههایمتفاوت تنوع در رنگ و طرح متناسبباسبکمدرنوکالسیک

مراکزخرید

یکیازمراکزاصلیخریددیوارپوشهای چرمی در تهران خیابان سهروردی است. میتوانیدبایکسرچاینترنتی فروشندگان اینمحصولراپیداکنید: RADIWALL آذرآبادگان درساهوم چرمنما UBIS(برندیاتریشی) شرکتگلیمگستر شرکترویاطرحداخلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.