تورخانهگردیدریکنگاه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تعداد افراد ساکن:2 نفر شغلخانمخانه:استاددانشگاه موقعیت:تهران،منطقهنیاوران متراژ فضا: حدود۰۰2 متر سالساخت:493۱ نوعملکیت: استیجاری تعداد اتاق:2 خوابه تعدادسرویس:3سرویسبهداشتی سبکدکوراسیون:سنتی-کالسیک رنگهایغالب:کرم،سفید،قهوهای،آجری، زردوبلوطی ویژگیبرجستهطراحی:همنشینیبافتهای سنتیآجریدرکناراثاثیهاروپایی طراح : اهالی خانه بهخصوص خانم خانه مدتزمان: حدود2 ماه نویسندهوعکاس:عرفانشریفنژاد در دورهای نه چندان دور، ساختمانهای مهم این شهر را آجرهایی میپوشاندندکهنمایهمگونوخوشایندیبهکوچههایش میبخشیدند؛کوچههاییکهزمانیپرازحسوحالبودند. یک صبح پاییزی در میان کوچههای نیاوران، در میان سایهسار درختان سرو قامتی که هنوز از بار برگهای زرد و سرخ پاییزیشان خالص نشدهاند، زنگ خانهای را زدم که از ابتدا، دیوارهای آجرپوشنمایبیرونیاشدرمیانساختمانهایبزرگوپرهیبت کالسیکبانماهایاروپاییسنگی،حسخوشایندیازمعماری ایرانیرابهذهنممتبادرمیکرد. اهالیاینخانهزیباوباصفا،آقایضیائیوهمسرشانخانمصنیعی کهاولینسقفمشترکشانرادراینخانهتجربهکردهاند،به گرمیوصمیمیتیکمنظیرمیزبانمجلهبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.