کاربردهای سقف کشسان کارانا

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

مهمترینرازموفقیتشرکت چیست؟ karana

تولیدونصبآسمانمجازیفرآیندپیچیدهودشواریداردکهتوسطمتخصصانتیمکاراناآسانمیشود.تجربهومهارتاینتیمتخصصیبهترینرابرای مشتری به وجود میآورد. اولین موضوع در طراحی برای ما رضایت و راحتی مشتری است که بهواسطه توجه به جزییات به وجود میآید. ما به رنگ و کیفیت توجه کردهوازبهترینتکنولوژیروزبرایساختیکمحیطایدهآلبرایشمااستفادهمیکنیمکهرضایتخاطرشمارادربرخواهدداشت.شرکت باتجربه karana یکدهه خود در آسمان مجازی کارانا هماکنون در سقفهای کشسان نیز با رعایت استانداردها و تنوع توانسته موفق باشد.

کیفیتمواداولیهوطراحیحرفهای

کیفیت مواد، بهتنهایی یک موفقیت نیســت، بلکه به وجود آوردن یک اثر هنری توسط متخصصانحرفهایمیتواندمکملوزیبندهآنباشد.کارشناسانشرکت karana تمام دانشومهارتیکهبرایطراحیسقفهایمنحصربهفردالزماسترادارند.حرفهایبودن هریکازکارکنانشرکتنتیجهتالشطوالنیمدتآنهاتابهامروزبودهاست.

کاربردسقفهایکشسانکارانا درفضاهایمختلف

منازل: اوج طراحی محیطی را میتوان در منازل یافت. انســانها همیشــه تالش میکنند محیط زندگی خود را زیبا جلوه دهند. پوشش کف و دیوارها همواره مورد توجه است اما این بهتنهایی کافی نیست. استفاده از یک سقف ساده در کنار کفپوشهای زیبا و دیوارپوشهای خیرهکننده جلوهای آشفته و ناهماهنگ ایجاد میکند. همچنین گاهی استفادهازسقفهایگچکاریشدههزینههایزیادیبردوشافرادمیگذارد.دراینمیان سقفهای کشسان راهحل خوبی برای زیباسازی محیط همراه با قیمتی مقرونبهصرفه اســت. ما معموال در اتاقخوابهای خود به دنبال آرامش هســتیم. درواقع هر زمان از تشویش و استرس فرار میکنیم برای تنها بودن به اتاقهای خود پناه میبریم و احتماال هیچچیزبهاندازهیکسقفباآسمانیپرستارهاتاقمارازیبانمیکند.

بیمارستانها: به دلیل مقاومت ســقفهای کشســان در برابــر آب، کلر، بخارهای گازهاییمانندفرمال،اتروتریکلرواتیلنمیتوانازآنهابهراحتیدرمحیطهایبهداشتی ودرمانیمانندبیمارستانهاوآزمایشگاههااستفادهکرد.همچنینآنتیباکتریالبودناین سقفها مزیت دیگری است که آنها را برای مکانهایی مانند اتاقهای عمل مناسب کرده است. عامل دیگری که باعث استفاده از سقف کشســان کارانا در بیمارستانها میشود، بحث روانشناسی است. افرادی که به بیمارستان مراجعه میکنند معموال به دلیل بیماری خود یا نزدیکانشان دچار استرس و نگرانی هستند. سقفهای کشســان با نورپردازی آرام و دلنشینبههمراهتصاویرآرامشبخشیکهرویخوددارند،میتوانندکمیازاینتشویش بکاهند.

استخرها: هنگام شنا در یک استخر اگر تصویر باالی سر شما آسمان آبی یا پرستاره باشد، مطمئنا برایتان لذتبخش است! سقفهای کشســان این تصور را برای شما به واقعیتتبدیلمیکنند.

نمایشگاههای ماشین و سالنهای همایش: این مکانها معموال نیاز به نور زیادی دارند. به این منظور میتوان از سقفهای ترنسلوســید با نورپردازی LED یا المپهای CMD اســتفاده کرد. این نورپردازی موجب ایجاد روشنایی یکدســت در تمام نقاط میشود.

شهربازیهای سرپوشیده و مجتمعهای تجاری: انسانها معموال هنگام خرید نشــاط و هیجان زیادی دارند. اگر بتوان به لحاظ روانی این نشــاط را در افراد حفظ کرد، میتوانامیدواربودتاجاییکهجیبشاناجازهدهدبهخریدادامهدهند.اجرایموسیقی یا پوشش کف و دیوار مناسب تنها بخشی از تالشی است که میتوانید برای این کار انجام دهید. نورپردازی رنگارنگ با اســتفاده از سقف های کشسان می تواند این تالش را کامل کند و مشتریان و بازدیدکنندگان را حسابی به خود مشغول نگه دارد و خستگی را از آنها گرفتهودرآنهانشاطایجادکند. آدرس:تهران،میدانهروی،گلستان5،خیابانافشاری (ساقدوش)،گلستان4،پالک02،واحد2 تلفنتماس: 09123582231-09123351660 22575109-22575047 www.karanasky.com:تیاسبو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.