نورپردازیعمومی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

نورعمومییکیازمهمترینانواعمعمول نورپردازی است؛ نوری با تابش مالیم که تمامفضایشماراپوششمیدهدوبرای عملکردهای عمومی شما مانند حرکت کردن ایمن در فضاســت. این نور برای انجام کارهایی که نزدیک به اشیاست یا برجسته کردن اشیا در اطراف فضایتان ایدهآل نیست. اگر از نورپردازی عمومی بهدرســتی اســتفاده کنید، محیطی خارقالعاده برای آرامــش یافتن بعد از یــک روز پرتنش یا محیطــی برای یک مکالمه گرم با دوستی قدیمی برایتان مهیا میکند. برخی از استودیوهای یوگا از نورپردازی محیطی مالیم برای کاهش استرس استفاده میکنند. سعی کنید از یک سری المپ توکار، دیوارکوب و برای سقفهای بلند از لوســترها و آویزها در فضایتاناستفادهکنید.

نورپردازیتاکیدی

این نورهــا، نورهای بســیار متمرکزی هســتند که هدفشــان هدایت دید به سمت نقاط کانونی اســت. نور تاکیدی راهی برای افزودن اســتایل و احساس به خانه شماســت. این نورها میتوانند بخشهایــی از خانه کــه میخواهید نمایش دهید را روشــن کنند در حالی که بخشهای دیگر در سایه قرار داشته باشــند. از نور تاکیــدی میتوانید برای کارهای هنری، نمایش قفســه کتاب، تکــهای از مبلمــان، کلکســیونها و بخشهایی از معماری خانهتان استفاده کنید. نور تاکیدی فضایی فریبنده ایجاد میکند و احساس تاثیرگذاری و اهمیت تصاویری که به نمایش گذاشته شدهاند را تداعــی میکند. این نــوع نورپردازی برای موزهها، ســاختمانهای تاریخی و نمایشــگاههای هنری نیز کاربرد دارد. چراغهــای دیوارکوب بــرای طراحی نور تاکیدی بســیار مناســب هستند و با ســایزهای مختلفی که دارند به شما در برجســته کردن تکههای کوچک یا بزرگآثارهنریکمکمیکنند.نورهای نقطهای مثــل هالوژنها اغلــب برای نورپاشیبرسطحدیواراستفادهمیشوند (زمانی که شــما تمام یک دیوار را با نور روشنودرخشانمیکنید.)

نورپردازیدکوراتیو

درواقع این نوع نورپــردازی صرفا جنبه زیبایی و هنری دارد و در ادراک بصری ما دخلوتصرفیندارد.شایدمجسمههایی که با نور ترکیب شــدهاند را دیده باشید. این درواقع نوعی استفاده از نور به عنوان مصالحی برای خلق اثری هنری اســت. نورپــردازی دکوراتیو عالوه بــر اینکه جذابیت و حس عالقهمنــدی را به فضا میافزاید به عنــوان یک اثر هنری توجه مخاطب را به خود جلب میکند. نورهای مخفی در حاشیه سقف یا منابع نوری که خود یک اثر هنری هســتند یا نورهایی مثل شــمع از انواع این نور محســوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.