مشخصاتعمومی پروژه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

نامپروژه: آپارتمان برج باغ سفیر موقعیت:فرمانیه دفترمعماری:فلسفهراههنر معمار:محمدرضامحمدی مساحت:6۹۳مترمربع سال ساخت: ۳۹۳1 عکاس: میالد پروز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.