موتیفهایاسلیمیدرطراحی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

موتیف یا نقشمایه عنصری اســت که به صورتی نامحســوس در فضا تکرار میشود تا مضمون اصلی را قابل تجســمتر و قویتر ســازد. در این فضا مشاهده میکنید این موتیفها با تکرار طرحهای کوچک، حسی ملموستر را از برداشتی کلی نسبت به فضا دردیدمخاطبالقامیکنند.

انتخاب فرم و رنگ

فرم یا حجم یعنی استفاده از خطوطی دکوراتیو همراه با مبلمانی با حجمهای همخوان با خطوط که تناسبات خطی و حجمی را در فضا نشان میدهد و رنگ که کلیت فضا را شاملمیشود بهاثربخشیبیشتراحجامدرفضاکمکمیکند.

کالم آخر؛ سبک طراحی

سبک طراحی این فضا، نئوکالسیک اســت که در این طراحی، پوستهای کالسیک روی امکانات مدرن استفاده شده است. در این ســبک معماری اجزای کالسیک یا ســنتی را به همانگونه که از نظر کالبدی وجود دارند بــرای احتیاجات امروزه طراحی می کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.