هنر چهرهشهر در اتاقخوابنوجوان

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ - نویسنده:مرجاننراقی/کارشناسمعماری

نقاشیگرافیتی؛ هنریبردیوارهایخانه

در نوجوانی، این دوره مهم و حساس زندگی انسان که به نامهای «دوره طالیی» یا «تولدی دیگر» معروف است، خصوصیات و اولین ویژگیهای تمدن انسانی شکل می گیرد. از ویژگیهای این دوران گذار از کودکی به جوانی، ابراز وجود است و حال و هوای محیط شخصی نوجوان در این میان دارای اهمیت ویژهای است. اتاق خوابش قلمرو کوچک اوست که دکوراسیون آن نقش به سزایی در روحیه اش دارد. هنر گرافیتی یکی از ایده های جذابی است که می تواند به اتاق خواب نوجوان قدم بگذارد و رنگ ر رویی جذاب به آن ببخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.