4 فروشگاه 4 ایده طراحی

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture - نویسنده:ثمینافراهانی/کارشناسمعماری

نگاهی به طراحی چشمگیر فروشگاهها

آیا تا به حال به طراحی ویترین یا دکوراسیون داخلی یک فروشگاه فکر کردهاید؟ یا دغدغه یک طراحی مناسب و گیرا را برای فروشگاه یا ویترین مغازه خود داشتهاید؟ این موضوع که طراحی و دکوراسیونداخلییکفروشگاهمیتواندتأثیرمستقیمیدرموفقیتتجاریآنداشتهباشدبر هیچکس پوشیده نیست؛ عالوه بر آن طراحی یک برند تجاری یا فروشگاه باید با توجه به محصوالت و خدمات ارائهشده در آن به شکلی صورت بگیرد که در عین خالقیت بتواند کارایی الزم را هم داشته باشد و برای مشتری و کاربران آرامش کافی در زمان خرید ایجاد کند. به همین منظور در این مطلب از مجله «منزل» سراغ 4 طراحی برجسته از فروشگاههای کشور رفتهایم تا شما را با روند طراحی و دغدغههایمعمارانآنبیشترآشناکنیم.باماهمراهباشید. chidaneh.com/users/office30462

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.