طراحیفروشگاهزیییندرفرمانیهتهران

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture -

وقتیصحبتازطراحیویترینفروشگاهبهمیانمیآید،آنهمفروشگاهیکهدریکیازمناطقپرترددشهرتهرانمثلفرمانیهواقعشده است، آنچه اهمیت دارد پیش از هر چیز جذابیت و پویایی نمای بیرونی برای عابران و رهگذران است. به همین منظور در طراحی فروشگاه شماره یک زییین از گروه معماری باغ ایرانی به سرپرستی مهسا مجیدی طراحی منافذی در کرکرهها با نورپردازی داخلی در شب تعبیه شده است که به جذابیت و پویایی نمای فروشگاه در شب کمک بسزایی میکند. فروشگاه زییین در عین وفاداری به تکنیک صنعتگران ایرانی،طراحیهایمدرنخودرابهاینگروهسفارشمیدهد.یکیازمواردموردتأکیدکارفرمادرطراحیفروشگاهزییین،یافتنراهکاری برای جلب توجه عابران در شب، به دلیل ترافیک منطقه و تردد زیاد خودروها تا دیرهنگام بود که همانطور که گفته شد، طراحی منافذی در کرکرهها با نورپردازی داخلی در شب توانست پاسخ مناسبی برای جلبنظر عابران باشد و این فروشگاه را به المانی شاخص در منطقه تبدیلکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.