اطالعاتپروژه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

مشخصاتعمومیپروژهطراحیفروشگاهبینام نامپروژه:فروشگاهبینام موقعیت:نجفآباد،اصفهان،ایران شرکتطراحی: دفترمعماریآینه معماران: علیدهقانی،علیسلطانیوعاطفهکرباسی مساحت: 497مترمربع سالساخت: ۰93۱ عکس: فرشیدنصرآبادی

chidaneh.com/users/ayenehoffice31490

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.