طراحیفروشگاهبینامدرنجفآباداصفهان

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

فروشگاه بینام اثر مشترک علی دهقانی، علی سلطانی و عاطفه کرباســی از دفتر معماری آینه در نجفآباد اصفهان در محلهای با بافت قدیمی اجرا شده است. ساختمان مورد طراحی میبایست فضای داخلی خاص و به دور از فضاسازی متداول میداشت، بهعالوه کارفرما هیچ ایدهای در مورد انتظارش از فضای موجود و آنچه قرار بود در آنجا به فروش برســاند، نداشت! بافت آشفته و سردرگم پیرامون پروژه، محدودیتارتفاعیونیزمحدودیتهایاقتصادیازدیگرمواردیبودکهمعمارانپروژهبایددرنظرمیگرفتند.درطراحیفروشگاهبینام یکیازمهمترینعواملیکهبهایدهاولیهطراحاندرنماشکلدادهقرارگیریدربافتیاستکهبهجزخانهتاریخیمقابلپروژه،بقیهبناهای ساخته شده در آن از نوع بساز و بفروشی و بدون زبان مشخصی است که روزبهروز نمای معبر شهری را زشتتر میکنند. مهمتر آنکه خانه روبهرومتعلقبهکارفرمایهمانپروژهبودکهضمنصحبتهایبااوقراربراینشدکهخانهحفظشودوبعدازمرمتواحیارودررویحجم مدرن،بافروشگاهگفتوگوکند.نمایشفاففروشگاهوانعکاسبدنهخانهرویآن،همچنینتصویریازخانهکهازداخلفروشگاه،ازدرون قابیمدرنورنگین،دیدهمیشود،بخشیازاینگفتوگوستکهمیتوانددراینمعب ِرماللآورآشفته،فضاییپرنشاطبهشهرهدیهکند. اکنون آقای حمیدی، کارفرمای پروژه فروشگاهی دارد که با توجه به نوع طراحی آن، هر روز میتواند تصمیمهایی متفاوت و متنوع درباره آنبگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.