طراحی فروشگاه تاش در تهران

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture -

در طراحی و بازســازی فضاهای نمایشگاهی و فروشگاهی آنچه همواره حائز اهمیت اســت، نــوع نمایش کاال و عنصر مورد نظر اســت؛ بهخصوص برای فضاهای نمایشگاهی که غالباً پنجرهای رو به شــهر دارند، اهمیت موضوع دوچندان خواهد شد. پروژه فروشگاه و نمایشگاه تاش از گروه طراحی شیفتبهمعماری رامبدایلخانی،نشیدنبیانودرنامصرزاده یکی از همان طراحیهــای چالشبرانگیز فروشــگاهی و نمایشــگاهی اســت که آن را بهخوبی به اجرا درآوردهاند. فروشگاه و نمایشگاه تاش، پروژه بازسازی یک واحد تجاری در ساختمانی حدودا ً0۴ساله، با سازه فلزی و مساحت حدود 001مترمربعوپنجرهشهریبهعرض۵متردرمرکزتجاری شهرتهراناست.اینفروشگاهمارکلباسیراعرضهمیکند کهپالترنگیآنمحدودبهسیاهوسفیداست.درلباسسیاه و سفید، بدن مدل یا مانکن به فرمی انتزاعی تبدیل میشود؛ در حوزههای سیاه، خطوط بدن بهواسطه عدم سایهاندازی در پسزمینه تیره، تخفیف یافته و حتی محو میشــود و در حوزههایسفید،خطوطبدنبهواسطهشدتسایهاندازیدر پسزمینهروشنوضوحمییابد.درنهایت،فرمبدنبهواسطه این خطوط منحنی تشــدید یا تخفیف یافتــه و بهصورت عنصری ســهبعدی درک میشــود و جلوه گیرایی را برای کاربرانومخاطباناینفروشگاهایجادمیکند.

chidaneh.com/users/shiftstudio

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.