طراحیفروشگاهپارچهکارآگاه در قزوین

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

اصوالً در طراحی فضاهای فروشــگاهی، آن هم فروشگاهی برای عرضه یک محصول خاص آنچه حائز اهمیت اســت، طراحــی ویترین جذاب و دعوتکننده اســت؛ ویترینی که بتواند در عین سادگی برای بیننده خیرهکنندهباشدوخریداررابهسمتخودبکشاند.طراحییکفروشگاه زمانی منحصربهفرد میشــود که جذابیت ویتریــن در فضای داخلی فروشگاه هم نمایان شــود و اثری بدیع همانند گالری پارچه کارآگاه به معماری امیراحمد رضایی خلق کند. فروشــگاه کارآگاه، گالری عرضه پارچهای بسیار باسابقه و مشهور در استان قزوین بود که کارفرما با توجه به ورود رقبا به بازار تصمیم به بازســازی و تغییر نمــای بیرونی و فضای داخلی فروشگاه داشــت تا ظاهر جذابی به ســبب جذب مشتری پیدا کند. در طراحی این فضا خواســته کارفرما مطرح بود. وی تقاضا داشت پروژه در زمان محدود ۴ ماه به اتمام برسد و با توجه به اینکه پروژه در قلب تجاری شهر قزوین واقع شده اســت برای شهروندان بسیار جذاب باشد و سبب برانگیختن حس کنجکاویشان و ورود به داخل فروشگاه شود. همچنین نکته نهایی که کارفرما برای این پروژه مدنظر داشت، شاخص شدنفروشگاهنسبتبهفروشگاههایمجاورشدرطولشبانهروزبودکه در همین راستا طراحی ویترین شاخص برای پروژه در اولویت قرار گرفت و نورپردازی و خالقیت طراحی ویترین پروژه سبب خلق بنایی چشمگیر باظاهریدعوتکنندهدرشهرقزوینشد.

chidaneh.com/users/amirahmad

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.