اطالعاتپروژه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

مشخصاتعمومیپروژهطراحیگالریپارچهکارآگاه نامپروژه:گالریپارچهکارآگاه موقعیت:چهارراهعدل،قزوین،ایران معمار:امیراحمدرضایی مساحت: ۵3مترطبقههمکف-۱2مترطبقهدوم کارفرما:محمدحسنکارآگاه تاریخشروعپروژه:شهریور49 تاریخاتمامپروژه:بهمن49 مدتزمانطراحی:۰3روز مدتزماناجرا:۵ ماه و2۱ روز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.