یکسوالاز3معماربرجستهایرانی

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture - نویسندهوگزارشگر:ثمینافراهانی/کارشناسمعماری

درمعماریسنتیایران،ساختمانبراساسموقعیتجغرافیاییاشازطریقسقفها،کاهشسطوحخارجیدربرابرتابشمستقیمآفتاب، ایجادسایبانهایمتناسبباهرمنطقه،بادگیرهاوزیرزمینها،حیاطمرکزی،جانپناههایسایهگستر،پنجرههایروبهآفتاب،انتخاب مصالح مناسب سقف، دیوار، انبار و ... چنان با محیط خارج مقابله میکند که بهترین آسایش فضای داخلی را بدون استفاده از دستگاههای پیچیدهانرژیرووآلودهکنندهامکانپذیرمیسازد؛بهعبارتدیگر،پیشینیانمابهبهتریننحوازقوانینوسیستمهایغیرفعال خورشیدیآگاهیداشتهوپیوستهازآنبهرهبردهاند. امروزه با توجه به مصرف روزافزون انرژیهای فسیلی در منازل و با توجه به اتمام انرژی به جرات میتوان گفت طراحی بر اساس اقلیم به یکی از ارکان اصلی معماری تبدیل شده است. مبحث طراحی اقلیمی یا بحث منباب بررسی اقلیم در معماری موضوع نوظهوری در معماری ایران نبوده است و پیشینیان ما بهخوبی از این دانش در معماریهای گوناگون خود از طراحی کاروانسراها تا کوشکها و گرمابهها استفاده کردهاند وفضاییمتناسببااقلیمهایمتفاوتایرانخلقکردهاند.مبحثمعماریاقلیمیبهدالیلیهمچونافزایشقیمتزمین،افزایشجمعیت، افزایش قیمت مصالح، به وجود آمدن وسایل تهویه مطبوع، استفاده از انرژیهای فسیلی و ... تا حد زیادی باعث تغییر روند معماری شده است؛ به همین منظور معمار سرزمین من در این شماره قصد دارد دیدگاه جمعی از معماران برجسته کشور را در زمینه رابطه اقلیم در معماری امروز ایران با شما در میان بگذارد. با ما همراه باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.