پریسا علیمحمدی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

موسسومدیردفتر معماریدایا

تحصیالت: دانشآموخته دکترای معماری از دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم و تحقیقات

افتخارات: ارائه مقاالت و مصاحبههای متعدد در نشریههای معتبر معماری

موفق به کسب جوایز متعدد معماری در مسابقات معتبر داخلی و بینالمللی

رتبه اول طراحی مسکونی (ویالی لواسان ) در مسابقه معمار ایران ،۷۸۳1

نامزد جایزه ‪short lis‬ در فستیوال معماری بارسلون 2011 برای ساختمان نظام مهندسي استان قزوین 0۹۳1

طرح برگزیده در مسابقه نمای ایران برای ساختمان نظام مهندسي استان قزوین، 0۹۳1

تقدیرشده در مسابقه طراحی موزه دفاع مقدس، سازمان بنادر و دریانوردی، 1۹۳1

تقدیرشده در مسابقه معماری داخلی ایران، استودیوی سپید پررنگ،2۹۳1

رتبه اول مشترک در مسابقه معماری داخلی ایران (گروه اداری) استودیوی تلویزیونی برنامه با اجازه، ۳۹۳1

نامزد جایزه ‪short lis‬ در فستیوال معماری آسیا برای 2 پروژه ساختمان نظام مهندسي استان قزوین و استودیوی سپید پررنگ، ۴۹۳1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.