محمدمهدی فخیمی

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture -

کارشناسیارشد مهندسیمعماری مدیرگروهایدهپردازانآکاد

مدالنقرهمسابقاتجهانیطراحی Interiordesign ایتالیا6۱۰2

جایزهمعماریآرکیتایزرنیویورک Architizer آمریکا6۱۰2

مدالنقرهمسابقاتجهانیطراحی Interiordesign ایتالیا5102

تقدیرشدهدرمسابقاتبینالمللی Luxurydesign ایتالیا5102

مدالبرنزمسابقاتبینالمللیطراحی Internationaldesign آمریکا4۱۰2

لوحتقدیربنیادمعماریانقالباسالمی ایران493۱

تقدیرشدهدرششمیندورهجایزه سالمعماریداخلیایران293۱

تقدیرشدهدرهمایشعلمیسومین جشنوارهبینالمللیهنرهایتجسمی فجر983۱

منتخبوبرندهجایزههیاتداوران مسابقهمعماريوطراحيشهري (شهرداريتهران)683۱

منتخبوبرندهجایزهپنجمینمسابقه سراسريعکاسيمعماري683۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.