معجزه و اثربخشی در بازسازی منزل همگام با استودیو معماری اسکیس

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture -

حتما برای شما هم پیش آمده است که طرح و دیزاین خانه یا دفتر کارتان برایتان خستهکننده و تکراری شده باشد و به فکر تغییر آن باشید، ولی ندانید از کجا وچطور؟!اینبارهمراهبااستودیو معماریاسکیسباشماازمراحلیکبازسازیحرفهایوایدهالسخنخواهیمگفت.استودیومعماریاسکیسبهصورت تخصصی در زمینه مشاوره معماری و معماری داخلی برای کاربریهای مسکونی، تجاری، اداری ...و فعالیت میکند که در این امر هدف اصلی شرکت، سرعت، دقت و کیفیت در راستای رضایتمندی کارفرما در تولید اثر معماری روز به همراه تکنولوژی است.

اصول یک بازسازی حرفهای و ایدهآل ازنگاهاستودیومعماریاسکیس

بازسازی معماری یکی از اصولیترین حرفههایی است که در آن باید چندین تخصص کنار هم قرار بگیرند تا در نهایت به نتیجه مطلوب در انتهای بازسازی برسند. با درست انجام دادن این پروســه، نتیجه نهایی برای شما مثبت و دلنشــین خواهد بود. پروسه بازسازی شامل مراحل زیر است: ۱-اختصاص بودجه: ابتدا باید شما هزینهای که میخواهید برای فضای خود خرج کنید را تعیین کنید تا طبق بودجه مفروض بتوانید کار خود را شروع کنید. مهم نیست چهمیزانهزینهمیکنید،بلکهایننکتهحائزاهمیتاستکهدرستوبجاهزینهشود. 2-تداعی ذهنیت دیزاین: قبل از شروع کار باید ســلیقه و پارادایم طرح داخلی و دیزاین خود را مشخص کنید. این کار میتواند از فضاهای دلنشینی گرفته شود که قبال دیدهایدیاباکمکطراحخودبهآنایدهبرسید. 3-تبدیلذهنیتطرحبهارائه:اینمرحلهبهوسیلهنرمافزارهایارائهمعماریانجام میشود که در این نقطه شما قبل از ساخت میتوانید طرح خود را مالحظه و تغییرات مطلوب خود را در آن لحاظ کنید. در این مرحله قبل از اختصاص هزینه، میبینید که خانهشمادرنهایتچگونهخواهدشد. 4-طولزمانعملیاتبازسازی: مطمئنا یکی از نکاتی که ذهن شما را در بازسازی درگیر میکند، مدت زمانی است که این عملیات از شما میگیرد و بههرحال ذهنتان را درگیر و زندگیتان را برای مدتی دچار اختالل میکند؛ در بازسازی باید به این نکته توجه خوبی شــود. معموال برای هرچه کوتاه کردن زمان بازسازی از آیتم همپوشانی عملیاتها استفاده میشود که باید با ظرافت خاصی با آن برخورد کرد و در کل از ابتدای شروعاجرا،بایدفکرتمامکارهاراتاانتهایبازسازیبابرنامهزمانبندیکرد. ۵-تعیین پیمانکاری ساخت: این بخش از مهمترین قسمتهای پروسه بازسازی است؛ زیرا انتخاب نادرست هرکدام از پیمانکاران میتواند بهشدت از کیفیت کارتان کم کندودرنهایتپسازکلیهزینهوهمچنینزمانصرفشده،کاربهدلتاننچسبد. 6-خریدمبلمانطبقتمپالترنگیطرح: آخرین مرحله از پروسه بازسازی خرید مبلمان و لوازم دکوراسیون است که در طرح پیشفرض در نظر گرفته شده است. همیشه گرانترین جنس بهترین نیســت؛ حتما در این قســمت از افراد خبره مشاوره بگیرید تا پولتانرادرجویآبنریزید.

sketch.art.co @Sketchdg www.skiis.ir تلفنثابت: ۰2۱228886۱8-۱9 تلفنهمراه: ۰23۱76۱2۱9۰ مشاورهرایگاندرزمینهبازسازيومعماريداخليمنزلشما استودیومعمارياسکیسهمراهباشمادرهفتمیننمایشگاه بینالملليمیدکس7۱۰2 ۵2 تا82 دي ماه منتظرحضورگرمتاندرسالنمیالدهستیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.