مشخصاتکلیگلکریسمس

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

درختچه بنت قنسول بومی مکزیک است. ارتفاع این گیاه یک متر و پهنای آن به ۵۴ سانتیمتر نیز میرسد و در شرایط مناسب تا ۴ متر همرشدمیکند.بنتقنسولدمایزیر01درجهراتحملنمیکندوبهعنوانگیاهآپارتمانیتولیدمیشود. بنتقنسولمانندبیشترگیاهانهمخانوادهخوددارایشیرهسفیدرنگاست.اینشیرهسمینیست،ولیاگرحساسیتپوستیدارید، ازتماسباآنخودداریکنید.همچنینازتماسکودکانبااینشیرهگیاهینیزجلوگیریکنید. برگهای گیاه بیضیشکل و نوکتیز تا ســرنیزهای، با لبههای صاف یا کمی مواج و به رنگ سبز روشن و تقریباً مات هستند. گل بنت قنسول کوچک است و ارزش زینتی ندارد. این گلها به وســیله تعدادی برگ و دمبرگ رنگین احاطه شدهاند. به برگهای گلبرگنما براکته گفته میشود. این براکتهها در بنت قنســول به نام گل شناخته میشــوند. گل و براکتهها در اواخر پاییز و اوایل زمستان ظاهر میشوند.براکتههااغلبقرمزرنگهستندولیبهرنگهایسفیدوصورتینیزدیدهمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.