خاک، آب، نور و مواد غذایی مورد نیاز

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

خاک قلیایی مناسب این گیاه بوده و بهتر اســت برای آن از بسترهای اســتریل آماده و دارای خاکبرگ استفاده کنید. بنت قنســول به خاک مرطوب نیاز دارد و آبیاریاش باید به اندازهای باشــد که اضافی آب از منافذ زیر گلدان خارج شده و درون زیرگلدانی هم نماند. آبیاری بیش از حد و کمبود آن باعث ریزش برگها میشــود. با لمس خاک میتوانید زمان مناسب آبیاری را بدانید. همچنین این گیاه نیازی به اسپری برگیندارد. بنت قنسول نیازمند مکان پرنور و روشن است. پنجره نورگیر و جنوبی، گلخانه و پاسیو انتخاب خوبی برای قرار دادن گیاه است. اگر نور کم باشد، برگها کمرنگ یا زرد میشوند، ریزش پیدا میکنند و برگهای رنگین کدر میشــوند. بهترین دما برای بنت قنسول 1۹-22 درجه بوده و در شب نیازمند دمای کمتریاست. برایکوددهیاستفادهازکودهایکاملحاوینیتروژن،فسفر و پتاسیم باعث رشد بهتر و ماندگاری گیاه میشود. در زمان وجود گل روی گیاه به کوددهــی نیازی ندارد. میتوانید کود راازخردادتاآبانماهوبافاصلهحدود۳هفتهبهگیاهبدهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.