داستانجلد

Manzel Magazine - - صفحه اول -

وقتی عصرها، فنجان چایم را از میز جلوی مبل برمیدارم تا از خستگی روزی پرکار کم کنم، به اطرافم نگاهمیکنم؛خانهایرامیبینمکهمیتواندمعنایخوشبختیرادرمنتازهکند.عطرخوشنرگسهاو شیرینیهایتازهرویمیز،خستگیراهراازتنمبیرونمیکند.میاندیشمبهروزیکهاولینقدمرابرای چیدن خانه رویاهایمان برداشــتیم. آن روز، هزاران فکر و خیال و امید، با ترس و هراس و دلهره درهم آمیخته بود. هر قدم که برداشتیم، تکهای از پازلی ناشــناخته را که میان تصورات و خیاالتمان شکل گرفتهبود،کاملمیکردیموبدونشکاینسختیراهبودکهشیرینیمقصدرادوچندانکردهاست. عرفان شریف نژاد

عکاسوطراحصحنه:عرفانشریفنژاد درصفحه05مجلهمیتوانیدمطلب«کالسیکهایخاطرهانگیزدردلخانهایمدرن»رابخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.