بایکعکسخوببرندهمسابقه عکاسیشوید!

Manzel Magazine - - صفحه اول - نویسنده:عرفانشریفنژاد

مسابقهعکاسیآذرماهمجلهمنزلبهمناسبتصدمینشماره،ویژگیهایمتفاوتیداشت.همانطورکهخوانندگانمجلهدرجریانهستند،دراین مسابقه تصمیم گرفته شد که به 20 عکس منتخب داوران جایزهای تعلق بگیرد و 3 عکس نیز از میان آنها، به انتخاب مخاطبان جوایز اصلی را برنده شوند. در این شماره فرصت را غنیمت شمردیم تا در مورد هر کدام از عکسها بهطور مجزا توضیحاتی ارائه کنیم تا با شاخصههای مدنظر گروه داوران آشنا شده و علت انتخاب این عکسها بهعنوان 20 عکس برتر را بهتر متوجه شوید. اگرچهاینعکسازسویمخاطبانبسیارموردتوجهقرارگرفتو اگرچهنمیتوانمنکروجوهزیبایی،تناسبرنگهاوفرمهاوحتی کادربندیدرآنشداماایراداتینیزبهآنوارداستکهدرصورت برطرفکردنشانمیتوانستتبدیلبهعکسبسیارخوبیشود. منطقیدرمحلقرارگیریمجلهوجودنداردوبهسختیمیتوانسوژه اصلیرادرآنتشخیصداد.بهزعمنگارنده،اگرقدریدرفضایپشت میزنیزبههمریختگیسیمهادیدهنمیشد،عکسبهتریبهوجود میآمد.

حسخوشکودکیکهدرحالچیدمانتصویراست،بهآنجذابیت بسیاریبخشیدهاست.همچنینتناسبدرستیمیانرنگهای تصویروجوددارد.عناصرپائیزیکهدرسایرعکسهانیزبودهدراین دیدهمیشود.

اینعکس،ازجملهعکسهایتحسینشدهتوسطمخاطباناست.اگرچههمهعناصراینعکسسادهودمدستیاستاما چیدمانآنهادرکنارهمکامالهویتیکسفرهویکخانهایرانیرابهذهنمتبادرمیکند. ازرویاینعکسبهراحتیمیتوانموقعیتزمانیومکانیآنراتشخیصداد؛یکخانهایرانیدرروزهایآخرپاییز.بهراحتی میتوانعطریلدا رادراینعکساستشمامکرد.

آذر،ماهآخرپاییزاست؛فصلیکهپایانشرابامعجزههایپاییزجشن میگیریم؛بهشکرانهایننعماتبینظیر،عکاسدراینعکسازعمده عناصراینفصلدرکناراشارهایبهمیالدمسیحوکریسمس،عکس خوبیرابرداشتهاست.دراینعکسرنگهایگرمپاییزیدرکنار سفیدیسطحزمینهوحتیآیپد،کنتراستخوبیبهوجودآوردهاست.

اینعکسازنظرترکیببندی عکاسیمعماری،عکسبسیار تحسینبرانگیزیاست. تقسیمبندیمیانفضاهاوفرمها، تصویریشبیهبهنقاشیهای انتزاعیبهوجودآوردهاست.

سوژهاصلیدراینعکس،نگاه کودکاستکهازپشتمجله، مخاطبرانگاهمیکنداماعکاس، سایرعناصرتصویررادستکم نگرفتهوسعیدراستفادهازآنها داشتهاست.اگرچهاینعکس میتوانستبهترازاینبرداشته شودامانمیتوانتالشبرایبه تصویرکشیدناوقاتروزانهیک مادروالبتهمطالعهایکه داردرا نادیدهگرفت.

حس نوستالژیک عناصر این عکس و اشاره تلمیحی آن به رسانههای چاپی و اهمیت حفظ ارزشهای کهن، از ویژگیهای بارز این عکس است. همچنین تالش درست عکاس در عکاسی از یک منبع نور مستقیم در عین حفظ کیفیت و وضوح سایر عناصر تصویر، بر اهمیت آن افزوده است.

الزم به ذکر است که فرش ایرانی عالوه بر اینکه میراث ماندگار هنر و فرهنگایراناست،بهعنوانیکعنصرارزشمنددکوراتیو،قابلیت تطبیقپذیریباانواعسبکوسلیقههایدکوراسیونرادارد.عکاس اینعکسنیزباترکیببندیسادهوهندسی،اززیباییهایاینهنرناب ایرانیگفتهاست.

شایداینعکسپاسخ مناسبیباشدبرای مخاطبانیکهگمان میکنندبرایبهتر دیدهشدندراین مسابقهالزماستکه ازخانهگرانقیمتو پرزرقوبرقیعکاسی کرد. نگاهسادهوبیپیرایه اینپیرمردزحمتکش باوجودعدمتناسب فحواییبامجله دکوراسیون،عکس خاصیرابهوجودآورده کهبهسختیمیتواناز کنارآنگذشت.

ارزش این عکس ، از نظر دکوراتیو است و زیبایی عناصر دکوراتیو درون کادر در کنار محل قرار گرفتن مجله که به سادگی در منطق فضا قرار گرفته به زیبایی آن بسیار افزوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.