بانِگلطافتدرکاشانهایاز شهرقزوین

Manzel Magazine - - صفحه اول -

طرحهایگلگلیسنتییاسفالهایی کهاینروزهادوبارهمدشده،کامال مناسببرایدکوراسیونغیررسمی است.ظرفهایچوبی،بامبو، پالستیکهایفشردهومحافظزیست نیزدرایننوعدکوراسیونبهچشم میخورد.همچنینفرمهایدایرهای وبیشکلحسراحتیبیشتریایجاد میکند. پیشنهادچیدانه:دکواکو chidaneh.com/users/bobghaem33370

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.