دستسازههایزمستانی

Manzel Magazine - - صفحه اول - نویسنده:نازنینکاسبی/کارشناسمعماری

فصل زمستان با شبهای طوالنی و بلند خود مدتی است که آغاز شدهاست،ولیبسیاریازماآنقدردرگیردنیایمجازیهستیمکه دیگرهمانندگذشتهطوالنیبودنشبهایزمستانرادرکنمیکنیم. در روزهای نهچندان دور، بافندگی ازجمله کارهایی بود که با آمدن زمستانرونق میگرفتوشبهایطوالنیزمستانراخاطرهانگیز میکرد. در این شماره با نقبی به گذشته ولی همسو با زمان کنونی برایتانایدههایجذابیرادرنظرگرفتهایم.اگرشماهمدلتان ميخواهد این فصل را با یک سبد پر از کالفهاي کاموایي رنگارنگ و یک چايگرمسپريکنیدباماهمراهباشید.

1 پوفهایدستساز

اگر کمی از بافتنی سررشــته دارید، میتوانید بهراحتــی یکی از این پوفهای دوستداشتنی را در منزلتان داشته باشید. برای این کار تنها بهمیلبافتنی،کاموابهرنگدلخواهومقداریالیافبرایپرکردنداخل پوفنیازدارید. برای تهیه پوف های دست ساز میتوانیدبه پروفایل دوک ریسه و فروشگاهاینترنتی Kolektion دروبسایتچیدانهسربزنید. chidaneh.com/users/contactkolektioncom chidaneh.com/users/shirinmoravej

2 کوسنهاییباتنپوشکاموایی

برای عوض کردن حال و هوای منزلتان هم که شده بهتر است روکش کوسنهایتانراهرازگاهیعوضکنید.زمستانفرصتمناسبیاست تا با تنپوشهای کاموایی تم زمستانی منزلتان را تکمیل کنید. برای اینکارکافیستتابایکدستمیلویککالفکاموادستبهکارشوید. نگران نباشید. اگر تا به حال بافتنی نبافتهاید، میتوانید از یک پلیور یا یک شال قدیمی استفاده کنید و آن را به اندازه کوسن ببرید و به عنوان تنپوشجدیدکوسنتاناستفادهکنید. برای خرید میل بافتنی میتوانید به خرازیهای اطراف محل سکونت خود یا در تهران به میدان حسنآباد مراجعه کنید. قیمت میل بافتنی از ۳000 تومان به باال بسته به ضخامتش و قیمت کاموا بین ۵ تا ۸1 هزار تومان بسته به مارک و ایرانی و خارجی بودن آن است.معموالًًجلویمغازههایحسنآبادکارتنهاییازکامواوجودداردکهحراجخوردهاندوميتوانیدازبینآنهاکامواهایی

باقیمتبین2تا۴هزارتومانراپیداکنید.

3 لیوانهاییبالباسکاموایی

االندیگرموقعآنرسیدهکهتمزمستانیرادرمنزلتانبهحدکمال برسانیدامادراینمیانحتیکوچکترینجزییاتنبایدفراموش شود.پسبهلیوانهاتوجهکنید.ممکناستازشکلظاهریماگها ولیوانهایتانخستهشدهباشیدکهاینراهحلمیتواندکمککند تابااینموضوعراحتترکناربیایید.پسدستبهکارشویدودرکمتر ازچنددقیقهلباسجدیدیبرایلیوانهایخودببافید.

4 چهلتکههایدوستداشتنی

بیاییدبا اینا زمستونوسربکنیم

برای اینکه بتوانید یکی از این چهلتکههای زیبا را داشــته باشید، کافیســت تا یک الگو را به تعداد مورد نیاز تکرار و بعد آنها را به هم متصل کنید. نتیجه کار را بسته به ابعاد میتوانید به عنوان پادری، پتو یا رومیزی استفاده کنید. اگر حوصله یا زمان کافی برای بافتن این چهلتیکه زیبا را ندارید، نگران نباشید.

کوسن های بافتنی ، لباس های کاموایی لیوان و پتوهای کاموایی را می توانید در پروفایل زهرا فرهاد در وب سایت چیدانهببینید. chidaneh.com/users/zahra-farhad

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.