قصرمیگون ویالییبرفرازمیگوننو

Manzel Magazine - - صفحه اول -

هنگام ورود به این خانه منتظر مراسم خاصی برای خوشامدگویی نباشــید؛ چراکه این فضا تنها با 2 طرح کاغذدیواری راهراه و گلدار همراه با فانوسها، شــاخص شــده که خیرمقدمتان را خوشامد میگویند.

آشپزخانه؛قلبخانههایایرانی

آشپزخانهکنارورودیخانه،بااختالفسطحیکمازفضایهالاست.کفپوشآشپزخانهازهماننوع ودرجهرنگپارکتهال،یعنیکرمسردوروشنانتخابشدهاست. انتخابمایکروفروفرتوکارهمراهبایخچالوکابینتهایاطرافشگزینهخوبیبرایبهبودبخشیدن به فضای کوچک است. رنگهای خنثای سفید (در کابینت)، خاکستری (دستگیره کابینت) و سیاه در لوازم آشــپزخانه (هود، فر و )... با صندلیهای کرمرنگ بار که روبهروی کانتر قرار گرفتهاند و پرده ترکیب شده است. جنس کابینت هایگالس به رنگ سفید خالص و جنس اوپن پیویسی است که طرحریزیرادربطنخودداردورنگشازپالتسفیدرنگانتخابشدهاست. درختچه بونسای در بدو ورود به آشپزخانه و کاکتوسهای داخل باکسهای متصل به دیوار روبهروی آشپزخانهطبیعترابازیباییشانبهشمایادآوریمیکنند.

نشیمن-پذیرایی

فضای نشــیمن که با فضاهای پذیرایی و ناهارخوری بهصورت خطی ارتباط برقرار کرده مبلمان راحتی و مدرنی الشــکل دارد. راحتی این فضا با میزی منحنی تقویت شده است. شیدا عالقه به سبک مدرن دارد، ولی در این خانه سعی کرده 2 حس راحتی و رسمی را در قالب مبلمان در فضای نشیمن و پذیرایی ایجاد کند. خانم خانه سنگ کرمرنگ مرمر را مناسب برای دیوار پشت تلویزیون در نشیمن میداند و برای اینکه این سنگ در فضا تنها نباشــد، آن را دوباره در آشپزخانه و فضای راهروی اتاقها استفاده کرده اســت. قرنیزها با رنگ تیره و گرمتر از رنگ کف در تمامی فضاهای خانه حرکت کردهاند. میز قهوهخوری پذیرایی مربع- مســتطیل با پایههای کرو شکل قرار گرفته که رســمیت پذیرایی را دارد؛ همینطور فرم کرو (منحنی) که روی تاج مبل و دستهها و پایههای مبل پذیرایی وجود دارد با حباب شیشهای روی میز که گیاه مینیاتوری دارد و طرح حباب پوشش (کاور) آباژور و ساعت دایرهای شکل که از جنس آینه اســت، ارتباط برقرار میکند. طرح 2 فرش پذیرایی با تک فرش نشیمن متفاوت اما در ترکیب رنگ مشابه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.