سخنسردبیر

بهمنزلخوشآمدی

Manzel Magazine - - صفحه اول -

رســانههای تعاملی معاصر یا بهتر اســت بگویم پلتفرمهای دیجیتالی رو به رشــد که هرروز بیشتر شیوه تعامالت ما از کار تا تعامالت اجتماعی و حتی روابط انســانیمان را تغییر میدهند، با سرعتی باورنکردنی راه خود را در میان اقشــار مختلف جامعه باز میکننــد. اما در این میان همــواره نقدهایی مثل عدم وجود فیلتر و آموزش صحیح، هجوم ســریع اطالعات غیردقیق و غیرعلمی، تقلیل اخبار به نظرات شخصی افراد و اینکه تکنولوژی نهتنها انسانها را به هم نزدیکتر نکرده بلکه مثل بردگانی مسخشده حضور در فضاهای مجازی را به ما تحمیل کرده از جانب بســیاری از منتقدان به آن وارد شده است. قطعا هر پدیده نوظهوری عوارض خود را دارد و هیچکس منکر آن نیســت، ولی برای داوری عادالنه باید عــوارض و منافع را کنار هم سنجید تا یکطرفه به قاضی نرویم. قطعا شفافیت، حق عرضه برابر و بالطبع آن آزادی در انتخاب و اعطای حق قیاس به افراد یکی از ارزشــمندترین دستاوردهای پلتفرمهای دیجیتالی اســت که گرچه به هر فرد اجازه میدهد نقش رســانه را بر عهده بگیرد اما امکان مقایســه و انتخاب را برعهده مخاطب میگذارد. به تجربه دریافتهام که این موجودات دیجیتالی بســیار صادقتر و روراســتتر از جامعه واقعی ما هســتند. ممنونم از شبکههای اجتماعی که شکلگیری کمپینهای مثبت اجتماعی و فرهنگی را تسهیل ساخت. ممنونم از فروشــگاههای اینترنتی که لذت خرید بدون دغدغه گرانفروشی یا عدم اصل بودن کاال را به من چشاند و باز هم ممنونم از سیستمهای جدید حملونقل درونشــهری که با آنها سطح متفاوتی از سفر را تجربهکردم. در این شــماره مجله منزل تالش کرده ایم تا با ایجاد رابطه ای موثر میان محتوای مجله منزل و اهالی فن و فروشندگان در وب سایت چیدانه در این ماه های پایانی سال شما را در انتخابی آگاهانه یاری دهیم.

صباحکالنکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.