مسابقه بزرگ عکاسی آذر ماه مجله منز ل

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

02برندهخوششناسمسابقهعکاسیدیماهمجلهمنزل،پنجشنبه9دیماه5931درمحلدفترنمایندگیدووبهمراهبا مدیراندووب،مدیرانفروشگاهپرووال،دبیرتحریریهسرکارخانماللهداورپناه،دبیراجراییسرکارخانمشیرینطالبیو نمایندهگروهبازرگانیمجلهمنزلجنابآقایسینافداییجوایزخودرادریافتکردند.سپاسازاستقبالبینظیرهمهکسانی کهدرمسابقهشرکتکردند. بامسابقهعکاسیبهمنماهمجلهمنزلهمراهباشید.

نفرسوم:خانمشیدایوسفی-برندهبنخرید«دووب» 01سانتیمتریوبنخرید0000051ریالیاز«پرووال»

نفراول:خانمزهراحسنزاده- برندهبنخرید«دووب» 51سانتیمتریوبنخرید0000051ریالیاز«پرووال»

نفر دوم :آقایپیمانعسکری- برندهبنخرید«دووب» 01سانتیمتریوبنخرید0000051ریالیاز«پرووال»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.