جوایزمسابقه

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ -

نفراول: نفراولبنخرید00000006میلیونریالیساعتوعینکازبرند«المبورگینی» نفردوم: بنخرید00000002میلیونریالیساعتوعینکازبرند«المبورگینی» نفرسوم: بنخرید00000001میلیونریالیساعتوعینکازبرند«المبورگینی» 10 عکسخالقانهکهدرآنآخرینشماره(شماره201)ازمجلهمنزلحضورداشته باشد،توسطداورانمسابقهانتخابشدهوپسازآندرصفحهاینستاگراممجله منزلبرایانتخاب3عکسبرتربهرایگذاشتهخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.