برند المبورگینی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

در سال 1981 میالدی آقای تونینو Lamborghini(ینیگروبملا )Tonino نام تجارت خود را که بیانگر اصالت و تجارت خانوادگی اش بود تحت عنوان یک برند جدید و لوکس به دنیا معرفی کرد.آقای تونینو المبورگینی با بهرهگیری از تجربیات حرفهای خانواده خود درزمینه خودروی المبورگینی و طراحی منحصربهفرد آن، برند جدیدش را منحصر به تولید محصوالت لوکسی نمود که همان القای نوآوری هنر ایتالیایی و طراحی بسیار لوکس رابهمخاطبانخوددرسرتاسردنیانشاندهد. محصوالتی از قبیل : ساعت،تلفنهای موبایل و آخرین ابزار مد و لوازم ورزشی و نوشابه انرژیزا که تماما در زمره لوکسترینمحصوالتموجوددربازارهایبینالمللیشناختهمیشوندوتجلیگراینشعارمعروفالمبورگینی هنرواستعدادایتالیاییدراذهانمصرفکنندگانومخاطباناست. باگذشت03سالازورودبرندتونینوالمبورگینی(inihgrobmaloninot) تغییراتمتنوعیبررویمحصوالت صورت پذیرفته است؛ بهطوریکه همواره آنها را چه ازنظر تکنولوژی بهکاربرده شده و چه ازنظر طراحی در زمره رتبههایاولمحصوالتلوکسدنیاقرارمیدهدوهرمحصولمنحصرابیانگراصالتوهنرایتالیاییاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.