بستن دید سرویسها به سالن

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - پریاخندان

در دستشویي ما روبهروي پذیرایي باز میشود. چطور میتوانم کاري کنم که دید نداشته باشد؟ میتوانید از قفسههایی براي دکور یا کتاب بین سرویس و سالن استفاده کنید. همچنین پاراوان هم انتخاب خوبي است. پاراوان باید هماهنگ با مبلمان انتخاب شود و میتواند از جنس چوب یا پارچهمبلمانشماباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.