ارتفاع مناسب برای آباژور

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - ثمیننقوي

چهرنگمیزیوباچهارتفاعيبرایآباژور بخریم؟ با توجه به رنگ مبلمانتان میز میتواند عنابي یا زرشکي باشد. آباژور کرم یا طالیي خوب است. براي ارتفاع آباژور مهم این است که در ارتفاع چشم فردي که روي کاناپه نشسته، نباشد. اگر قرار است از نور براي مطالعه یا کار استفاده شود، آباژور باید باالتر از چشم فردي که نشسته، قرار گیرد و در غیر این صورت هم میتوانید ارتفاع آن را پایینتر از دید ناظر انتخاب کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.