رنگ وسایل در آشپزخانه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com - فاطمهطیبی

سرامیک و کابینت مان سفید است با مبلهای استیل سفید، صورتی و مبل راحتی آبی کمرنگ. وسایل برقی آشپزخانه را سیلور بخرم یا سفید؟ اتاقم بهتر است چه رنگی باشد؟ باتوجهبهرنگهاسفیدبرایوسایلبهتربودهو همیشهمداست.انتخابرنگبرایاتاقخواب سلیقهایاست.تنوعرنگهازیاداست؛فقط بایدرنگیکهدرنظرمیگیریددرهمهوسایل هماهنگباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.