نورپردازی مطلوب

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - سوگلنجفی

برای انتخاب رنگ و مدل وسایل جهیزیه ام از کجا شروع کنم و چطور یک سبک خوب، زیبا و مناسب را برای چیدمانم در نظر بگیرم؟ درصورتیکه از رنگهای تند استفاده کنم باید تم غالب رنگ خنثی باشد؟ و اینکه رنگ صورتی بچگانه نیست؟

باید به عالیقتان رجوع کنید؛ برای مثال رنگ و سبکمبلمانموردعالقهتانچیست؟خانهتانچه ابعادیدارد؟رنگدیوارهاوکابینتو...چهرنگی است؟مثالاگرشمارنگیمثلنارنجیرادوست دارید،استفادهازآندرفضاینشیمنپیشنهاد نمیشودامامیتوانیددراندازههایکوچکمثل تابلو،کوسنو...ازآناستفادهکنید.ابعاددرانتخاب مبلمانتاثیرگذاراست وبایدمبلمانازنظرابعاد بافضاهماهنگباشد.رنگصورتیمناسبفضای پذیرایینیست؛مگراینکهتمشراقدریبهسمت رنگهایخنثیتغییردهید؛رنگکالباسییا صورتیچرکرادرکناررنگیمثلخاکسترییا رنگهایپاستل(روشن)استفادهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.