لوسترآشپزخانه

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - صباتخیري

براي نورپردازي آشپزخانه منزلم که نسبتا تاریک است و سقفش هم چندان بلند نیست، استفاده از 3 المپ دکوراتیو یا لوستر تکشعله با طول سیم بلند انتخاب مناسبي است یا خیر؟ برای آشپزخانه شما به یک نور عمومی نیاز دارید که وسط فضایتان قرار بگیرد؛ مثل لوستر و حتما برای سطح کار و صفحه روی کابینت هم از نورهای متمرکزاستفادهکنید.(نورهای زیرکابینتی)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.