عکسازمکیهبیراتي

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

گاهيوقتادوربیندستمیگیریتاازآنچهکهدوستشونداريخاطرهایهمیشگي ثبتکنيوثبتاینتصویرنشانازعشقوعالقهبیاندازهمنبهخانهپرمهرمنوهمسرم، دکوراسیونوالبتهمجلهمنزلاستکهورقزدنچندبارهوچندبارهآنبرایملذتي بیاندازهدارد ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.