هتلالبوردمزوندرفرانسه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تا به حال فکر کردهاید، سلحشوران قاره سبز در قرون وسطی چطور زندگی میکردهاند؟ قلعه قدیمی و هتل جدید «البوردمزون» در «بورگاندی» فرانســه یکی از خانههای قدیمی و ششصدســاله جنگجوی معروف فرانســوی اســت که در دوران انقالب فرانسه بسیار شناختهشدهبود. این قلعــه قدیمی دقیقــا به ســبک خانههای همان منطقه، با سنگ و کلوخ تزیین شده و حتی دیوارهای داخلی سنگی با هیچ مالت اضافهای پوشانده نشدهاند تاحسطبیعیبودندستنخوردهباقیبماند.تیرهای چوبی قلعه که وزن بنا و اتاقها را نگه میدارد هم کامال چوبی هستند. طراحان بنا که دوست داشتند حس و حال خاصی را به مشتریها القا کنند، چند اتاق قلعه را که سکونتگاه و محل زندگی بوده، بهعنوان اتاقخواب دکور کردهاند و بقیه فضای هتــل، بدون اینکه تغییر خاصی داشته باشد، با همان سبک و سیاق قدیمی به نمایش درآمده است. یک باغ۷1 هکتاری پوشیده شده با گلهای رز و ارکیده در محوطه بیرونی قرار گرفته و در بخشــی دیگر، اســتخر و زمین تنیس مخصوص مهمانان فراهم شده است. خوراکهای رستوران این هتل بنا به خواست مشــتریها از همان سبزیهایی که داخل بازکشــت شــدهاند، فراهم میشود؛ حتی اگر خودتان حس الکچری بودن را تــا اندازهای کنار بگذارید، میتوانید ســبزیهایی که خودتان از باغچه قلعه چیدهاید را به آشپز هتل تحویل بدهید تا برایتان آشبپزد! uk.lbmh.fr

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.