در‌خانه‌تان‌آینه‌‌بکارید!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

یکایدهدکوراسیونیمدرنکهریشهاشدرگذشتههایدوراست

آینهکاری از آن تزییناتی بود که تا همین چند سال پیش در کاخهای بزرگ یا خانههای اعیان و اشراف، آنهم از نوع قاجار یا اوایل پهلوی نمونهاش را میدیدیم. چیدن آینههای ریز در کنار هم و طراحی یک فضای مشبک و چشمنواز کاری نبود که هرکسی به این راحتیها از پس آن بربیاید. هزینه این تزیین خاص زیاد بود و تعداد استادکارانی که آینهکاری بلد بودند و آن را حرفهای انجام میدادند، در حد انگشتان دست بود.

آینهکاریبهسبکخانههایدونفره

این روزها اما ورق کامال برگشته اســت. آینهکاریهای قدیمی هنوز ارج و قرب خودشانرادارندولینوعجدیدومدرنیازایننوعتزییناتواردبازاردکوراسیون شده که به همه ما این امکان را میدهد تا بتوانیم از آینه در خانههایمان استفاده کنیم. شاید یک زمانی آینهکاری بیشتر یک جور تجمل بهحساب میآمد اما در عصر خانههای دونفره آینهکاری با تجملگرایی فاصله گرفته و بیشتر بهعنوان یک راهحل برای بزرگتر و نورانیتر نشــان دادن فضا به آن نگاه میشود. سایز آینههاهمنسبتبهگذشتهبزرگترشدهاند؛چونکارباآنهاراحتتراست.ضمن اینکهفضارابهترنشانمیدهندونورشانهمراحتترپخشمیشود.

اگراستادنیستید،دستتنهاآینهکارینکنید!

آینهکاری – آنهم با آینههای بزرگ - هرچند در نگاه اول ساده به نظر میرسد اما پیچ و خمهای فراوانی دارد. همه ما میتوانیم یک قاب بزرگ آینهای را روی دیوار خانهمان، توی مهمانخانه یا حتی اتاق نشیمن بکوبیم اما واقعیت این است که اگر کارمانرادرستبلدنباشیم،بعدازمدتیآینههادلمانرامیزنند،تمیزکردنشان سختمیشودوکارمانگرهمیخورد؛تازهاگرشانسبیاوریموچسبآینهها،تمام دکوراسیون خودســاختهمان را نقش زمین نکند. این روزها شرکتهایی به دنیا آمدهاند که سر و کارشان با شیشه است و کارشناســان دکورسازی دارند که قبل از ســفارش دکور، خانهتان را به دقت از همه نظر واکاوی میکنند، مکانهایی که آینه حالشــان را بهتر میکند، معرفی کرده و بعد کارشان را شروع میکنند. این کارشناسان ممکن است در مواردی تصور ما را از «دکور آینهای» بههم بریزند؛ مثال درحالیکهمافکرمیکنیمآینهجایشدرمهمانخانهاست،آنهاسفارشکنندکه آشپزخانه یا حتی اتاقخوابمان را آینهکاری کنیم. ایدههایشان شاید در نگاه اول عجیببهنظربرسدامانتیجهکار،خاصوفوقالعادهاست. شرکت شیشــه و آینه «جی گلس» یکی از مهمترین خدماتی که ارائه میدهد، آینهکاری و تزیینات شیشــهای است. این شرکت با استفاده از ماشــینآالت ایتالیایی آینهها و شیشههایش را تولید میکند و تجربه زیادی در این حوزه دارد.

تلفنتماس:858۷0۷۴2190 تلفنهمراه: 09122903390

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.