تورخانهگردیدریکنگاه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تعدادافرادساكن:2 نفر شغلصاحبخانه:خانممترجموخبرنگاروآقابرنامهنویسومهندسکامپیوتر موقعیت:مشهد متراژفضا:۸۷ متر سالساخت:1۹۳1-0۹۳1 ملک:اجارهای تعداداتاق:یکخوابه تعدادسرویسبهداشتی:یکسرویس سبکدكوراسیون:مدرن رنگهایغالب:سبز،آبی،طوسی،قهوهای ویژگیبرجستهطراحی:استفادهازعنصرچوبورنگ طراح:تمامافرادخانواده مدتزمانطراحیوخریدوسایل: حدود۴ ماه

سطلبرنجایکیا 90,000 تومان دیسفیروزهای ‪THE ONE‬ 120,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.