فضای مورد عالقه زوج جوان

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

فاکتورهایی بود که باعث شــد زمان زیادی را برای تهیه آن بگذارند. در نهایت مبلمان خانه از برند ROST شیراز که در مشهد نیز نمایندگی دارد، خریداری شد. ســرویس خواب مورد نظر زوج جوان جمع و جور و در عین حال ساده و مدرن بود؛ بنابراین برند تولیکا توانســت خواســته آنها را برآورده کند. اکسسوری و لوازم دکوری محصوالتی از خانه و آشپزخانه و ‪THE ONE‬ هستند. همچنین برخی نیز از هنر دســت نشات گرفتهاند. تمامی وســایل خانه کاربردی بوده و عنصر اضافهای خریداری نشده است؛ حتی برخی از وسایل مثل کتابخانه چند کاربرد دارد که عالوه بر کتابها، فضای مناســبی برای اشیای دکوراتیو هم در آن تعبیه شده است.

ویژگی برجسته طراحی از نگاه رها

استفاده از عنصر چوب و بهکارگیری درســت و بجای رنگها، ویژگی برجسته طراحی خانه اســت و طبق گفته خانم واعظی کسانی که وارد خانه میشوند از آن استقبال زیادی میکنند. از این موضوع در آنچه توسط خودشان طراحی و ساخته شده نیز دریغ نشده است. از نظر آنها هر فضایی در خانه حس و حال مخصوص به خود را داشــته و چیدمان نیز در این بــاره نقش زیادی دارد؛ مثال هنگام خوشحالی گوشهای مورد عالقه است و زمان خستگی گوشــهای دیگر. اما کتابخانه بهدلیل داشتن کتابهای مورد عالقه و وسایل نوستالژیک از این قاعده مستثنا و بیشتر مورد عالقه خانم خانه است.

توصیههایی برای شما

توصیه خانم واعظی توجه بیشتر به طراحی داخلی اســت؛ زیرا اعتقاد دارد طراحی مناسب به ایجاد روحیه، انگیزه و انرژی برای ادامه زندگی کمک کرده و از تکراری شــدن جلوگیری میکند. همچنین با توجه بــه اینکه امروزه خانهها آپارتمانی هستند و فضایی کوچک دارند، توصیه می شود تا جای ممکن از خرید وســایل زیاد و شلوغ کردن فضا پرهیز شود. خرید وسایلی با کاربردهای مختلف و بهکارگیری هنر و ایدههای شــخصی میتواند چارهای برای فضاهای کوچک و خریدهای اضافی باشد. همچنین استفاده بیشتر از رنگهای شاد و متنوع از دیگر توصیههای ایشان است.

توافق نظر در خانه رها و محسن

«ابتدای ازدواج ایدهها و رویاهایی از چیدمان و سبک طراحی داشتیم و در مورد آنها از خانوادههایمان کمک گرفتیم. پس از آن، این ایدهها در ذهنمان شکل گرفت و با همراهی پدر و مادرها توانســتیم آنها را پیاده کنیم. در نهایت از کار تیمی و تالشهایمان نتیجه خوبی گرفتیم و راضی هستیم.»

گلدانکریستالآیویوی 380,000 تومان

لوسترآشپزخانه 900,000 تومان

گلدانلئوناردو 300,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.