نقشسبزگیاهی در روح خانه

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

با توجه به عالقــه زوج جوان بــه گیاهان، فضای کوچک، مانعی برای قرارگیری آنها در خانه نشده است. به جز گیاهان آپارتمانی و فصلی موجود در بالکن،گلهایشاخهایهمجایگاهخودرادرخانه حفظ کردند. عالقه ایــن زوج جوان به گیاهان در تراس نیز به چشــم میخورد و گلدانهای فصلی زیباییدربالکنکوچکخانهشاندیدهمیشود.

جلوهرنگدرآشپزخانه

آشپزخانه در ســمت چپ ورودی خانه قرار دارد. انتخاب رنگ نقرهای برای وسایل برقی آشپزخانه انتخابی هوشمندانه است که باعث شده رنگهای موجود جلــوه پیدا کرده و با وجــود کابینتهای سفیدرنگازبیحالیفضاجلوگیریشود.قابیکه در ورودی آشپزخانه است و برای قرار دادن عکس و پیامهای روزانه اســتفاده میشود و همچنین صندلیهایاوپنتوسطرها،مادر،پدروهمسرش طراحیوساختهشدهاست.

اجاقگازفردارمبلهاخوان 2,600,000 تومان یخچالسایدبایسایدسامسونگ 6,300,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.