آباژورایستاده شرکت سازنده: آباژور خانه نور

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

همه ما میدانیم که آباژورهــا عالوه بر مدل رومیزی، دارای مدل ایســتاده هم هستند. آباژور پایهبلند بهترین گزینه برای دکوراسیون نشیمن شما محسوب میشود. این مدل در ابعاد و اشــکال متفاوت و بسیار متنوعی طراحی میشود؛ بنابراین بیشتر به چشم میآید و عالوه بر کارکرد روشنایی، به دلیل زیباتر کردن دکوراسیون داخلی منزل نیز، بیشتر و بیشــتر مورد استفاده قرار میگیرد. شما میتوانید با توجه به طرحهای مختلف آباژورهای ایستاده، یکی از آنها را به سلیقه خود انتخاب کرده و بهراحتی با دکوراســیون منزل و اتاقخوابتان هماهنگ کنید. حواستان باشد که در انتخاب آباژورهای پایهبلند به سبک مبلمان خود توجه کنید؛ بهطور مثال حضور یک آباژور کالسیک در کنار مبلمان مدرن جلوه چندانی نخواهد داشــت؛ مگر آنکه به طور کلی سبک دکوراسیون شما تلفیقی

باشدتابتواندبهفضایشماجلوهخاصیببخشد.

chidaneh.com/users/khanenoor

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.