آباژور رومیزی مدرن شرکت سازنده: آوردههای روشناییتیسرا

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

دردنیایپرازنوروچراغوروشنایی،یکیازمتداولترین آباژورها،آباژوررومیزیاست.احتماالهمهمادرطولزندگی خودایننوعآباژورهارابهوفوردیدهایم.آباژورهایرومیزی یکیازمعمولترینانواعآباژورهاهستندکهطرحهایمختلفی دارند،بهلحاظنوردهیکامالمناسبفضایاتاقخوابهستند وازنورپردازیاستانداردیبرخوردارند.اینچراغهایروشنایی درابعادمختلفیتهیهوتولیدمیشوندوجایکمیازخانهرا اشغالمیکنند؛برایهمینهمبهشدتمورداستقبالقرار میگیرند.برخیازاینچراغخوابهایرومیزیگردهستند، برخیمربعی،برخیاستوانهایو .... شمامیتوانیدبادیدن طرحهاومدلهایمختلف،بانمونههایبیشتریروبهروشوید ودستبهانتخابهایخوبومناسبیبزنید.

chidaneh.com/users/tiserra

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.