آباژور بدون پایه طرحدار شرکت سازنده: لوازم خانگی ایکیا

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

درستاستخودآباژورهامعمولیترینومرسومتریننوعروشناییها برایطراحیدکوراسیونداخلیخانههستنداماطراحیآنهامیتواند متفاوتوخالقانهباشد.یکیدیگرازانواعآباژورهاکهبیشترمخصوص اتاقخوابواتاقمطالعهاست،آباژورهایبدونپایهطرحداراست. اینآباژورهایکوچکعالوهبرنقشکاربردیخود،زیباییخاصی رابرایفضابهارمغانمیآورند.دراینآباژورکهنوعیآباژوررومیزی است،ازهیچپایهایاستفادهنشدهومحفظهاصلینوردهیآباژوربدون هیچواسطهایرویمیزقرارگرفتهاست.عالوهبراینتمایز،رویبدنه شیشهایمحفظهاصلیاینآباژورها،طرحهایمختلفیبهصورت برجستهیانقاشیحکشدهکههنگامنورپردازی،زیباییوجلوهخاصی بهآنهامیبخشد.

chidaneh.com/users/ikeaideapersian

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.