فضایمحبوبخانه

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

محبوبترین نقطه این خانه، برای اهالی آن، بالکن زیبایی اســت که با دری شیشهایازاتاقخوابجدامیشود. میزونیمکتهایکوچکیدراینقسمت قراردارندکهدرکنارباربکیوییکوچک،محفلگرمیبرایدورهمنشینیهای دوستانه اســت. فضای بالکن با گلدانهای متنوعی پر شده که این قسمت از خانهرازیباترمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.