روندطراحیدکوراسیونخانه

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

با توجه به عدم اطالع از اصول تخصصی معماری و دکوراسیون، اهالی این خانه از نکاتی که بهطور پراکنده در اینترنت یا مجالت مربوطه خوانده اند، استفاده کردهاندوهمچنینازسلیقهوذوقشخصیشاننیزدرطراحیوچیدمانخانه به طرز صحیحی بهره بردهاند. مهمترین نکتــه در این خانه ، نورگیر بودن آن استوباتوجهبهایراداتیکهدرطراحینقشهوجوددارد،اینزوجخوشسلیقه بهدرستی توانستهاند از پس تقسیم فضای نشــیمن و ناهارخوری برای بهره بردنازنورطبیعیبربیایند. سبک موردپسند این زوج جوان، سبک سنتی ایرانی است اما با توجه به عدم تناسبشرایطآپارتمانومحدودیتفضابهناچارازتلفیقیازسبککالسیک که به طور مختصردر برخی از لوازم و وسایل خانه دیده میشود با سبک مدرن کهحضورواضحتریدردکوراسیونخانهدارد،استفادهکردهاند.

توصیهایدوستانه

با توجه به طوالنی بــودن مدت طراحی و چیدمان این خانــه، این زوج جوان تجربیات بسیاری کسب کردهاند و همچنان ســعی در بهتر کردن وضعیت ظاهری و چیدمان فضایشان دارند. مهمترین تجربه، داشتن یک نظام و خط فکری مشخص و پیگیری آن در چیدمان خانه اســت.آنها می گویند که اگر رویه مشخصی را مدنظر نداشته باشیم، ممکن است دچار سردرگمی شویم. توصیهای که اهالی این خانه به خوانندگان منزل دارند نیز در رابطه با وضعیت بازارسردرگممبلمانو وسایلمنزلاست.پراکندگیبورسهایمختلفلوازم منزل و مبلمان، دور بودن فاصلهها و سختی طی مســیر در ترافیک شهری همچون تهران، کار انتخاب و چیدمان یک خانه را بسیار سخت میکند. اهالی این خانه به خوانندگان«منزل» توصیه میکنند که به بهای قیمت پایینتر از کیفیت اجناسشان کم نکنند و سعی در انتخاب وسیلهای داشته باشند که بتوانندبراینسلهایآتیخویشبهیادگاربگذارند.

میزتلویزیون 500,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.