بالکنوفضایسبزکوچکخانه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

در بالکن خانه و همچنین روبهروی پنجرهها، گلدانهای طبیعی بسیاری دیده میشود که البته در فصل سرما، کمی از طراوت آنها کاسته شده اســت. حضور گلدانهای زیبا در بالکن، در کنار فضای دلنشینآن،طراوتخاصیبهاینقسمتازخانهبخشیدهاست.

طراحیورودینشیمنخانه

از در خانه که وارد میشوید، با دیواری پوشیده از تابلوهای مختلف مواجه هستید که کاناپه بزرگی با کوسنهای مختلفی، جلوی آن قرار گرفته است. در دو طرف این کاناپه، 2 میز عسلی چوبی با تزئینات ساده استیل دیده میشود که 2 آباژور یکسان در 2 طرف آن قرار دارد. میز تلویزیون و میز وسط نیز از جنسچوباست. 2 مبل تکنفره اســتیل با طرح و رنگ متفاوتی در گوشــه این قســمت از خانه توجه زیادی جلب میکند. این دو مبل، از خانه مادری آورده شده و بعد از تعمیر و بازسازی، در خانه جدید این زوج جوان میدرخشد. فرش آبی خاکستری زمینه این قسمت از خانه در تناسب با رنگهای گرم سایر وسایل، حسخوشایندیبهوجودآوردهاست. لوستراینقسمتنیزیکلوسترقدیمیروسیاستکهباطراحیاینزوج،تغییرظاهرداشتهومدرن شده است. کنسولی که در دیوار کناری نشــیمن قرار دارد نیز تماما چوبی و بسیار ظریف و ارزشمند است.آینهباالیکنسولهمباظرافتبسیاریساختهشدهورنگزردفامآنبسیارچشمگیراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.