دکوراسیونآشپزخانه

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

میز ناهارخوری تعمدا مربع انتخاب شده تا فضای کنار کانتر آشپزخانه را کامل پر کند. گستردگی سطح میز در جوار پنجره پرنور طبقه یازدهم برج، نمای زیبایی را به وجود آورده است.آشپزخانه، با توجه به ضعف نقشه خانه در جایگیری ستونها، متأسفانه فضایکوچکیداردکهباخالقیتخوبیباشلفهایسفیدوهمرنگکابینتهاپرشده است؛حتیشلفیساختهخودصاحبانخانهرویشیشهآشپزخانهقالبشدهتابتواند فضایبهتریرابرایتقسیمبندیوسایلآشپزخانهبهوجودآورد.

طراحیدکوراسیوناتاقها

اتاقکوچکترکهبیشتربهمنظورمطالعهاستفادهمیشود،باکتابخانهوقابهایعکس یادگارپرشدهوقسمتعمدهایازفضایآنراکمدهااشغالکردهاند. اتاقخواب با توجه به پنجره بزرگ رو به جنوبش، فضای پرنور و زیبایی دارد که روزها، سرویسخوابسفیدوآبیرنگآنرازیباترمیکند.

میزناهارخوری 4,000,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.